Öne Çıkanlar bursa corona KORONAVİRÜS OSMANGAZİ İnce Medya
banner13

KOSGEB Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı

a) Araştırma-geliştirme (Ar-Ge) ve inovasyon projeleri aracılığıyla bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir
ve buluşlara sahip küçük ve orta büyüklükte işletmeler (KOBİ) ile girişimcilerin; yeni bir ürün, yeni bir
süreç ve/veya yeni bir hizmet üretmelerinin veya iyileştirmelerinin,

Sayfa 3 / 12

TECHWISE (Semitec Yazılım ve Bilgi İşlemleri Sanayi Ticaret LTD. ŞTİ.

b) Ürün geliştirme (Ür-Ge) faaliyetleri ile değişen pazar taleplerine ve teknolojik gelişmelere uyum
sağlamaları amacıyla, KOBİ’ler tarafından orijinal, iyileştirilmiş veya değiştirilmiş yeni ürünlerin
üretilmesi sağlanmalıdır.
Toplam proje bütçesi: 1.100.000,00 TL olabilir. (Üst limitlerde kullanıldığı düşünülmüştür.)
TÜBİTAK 1707 - Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı
Projeler sayesinde sanayi kuruluşları arasında iş birliklerinin artması ve Ar-Ge çıktılarının daha çabuk
ticari ürünlere dönüşmesi beklenmektedir. Ayrıca çağrının, Müşteri Kuruluş içinden ikincil (spin-off)
firmalar doğmasını özendireceği düşünülmektedir. Bilginin paylaşılması, yayılması, ürünleştirilmesi
süreçlerine doğrudan katkı sağlama yönleriyle çağrının, ulusal yenilik sisteminin etkinliğini artıracağı
öngörülmektedir.
Çağrıya KOBİ veya Büyük Ölçekli bir Müşteri Kuruluş ve en az bir Tedarikçi Kuruluşun ortak başvuru
yapması ve Tedarikçi Kuruluşun KOBİ ölçeğinde olması şartı bulunmaktadır. Başvuru ve destek
süreçleri TÜBİTAK ile Müşteri Kuruluş arasında yürütülecektir. Tüm sektörlerden ve tüm teknoloji
alanlarından, ticarileşme potansiyeli yüksek olan Ar-Ge projeleri desteklenebilecektir. Proje
önerilerinin Tedarikçi Kuruluşun yapacağı çalışmaları kapsaması gerekmektedir ve pazar araştırması
ve ekonomik yapılabilirlik incelemesi son derece önem taşımaktadır. Tedarikçi Kuruluşun, Ar-Ge
çalışmalarını yürüterek ürünü (veya süreci) geliştirmesi, Müşteri Kuruluşun projenin hedeflendiği
şekilde yürütüldüğünü takip etmesi beklenmektedir.
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre ilişkili kişi kapsamında olan
kuruluşlar, Müşteri Kuruluş ve Tedarikçi Kuruluş olarak aynı projede yer almaz. Fakat aynı fondan
yatırım alan kuruluşlar bu yatırım nedeniyle birbirleri ile ilişkili kuruluş olarak değerlendirilmezler.
Proje bütçesi en fazla 5.000.000 TL olacaktır. Proje süresi en fazla 24 aydır. Destek süresi uzatılsa dahi
yirmi dört ay aşılmaz.
Sipariş Ar-Ge çağrılarında, Müşteri Kuruluşun yönetim, kalite, test, validasyon, ürünün sahada
doğrulanması gibi faaliyetlerini yapan proje personelinin giderleri desteklenir. Bu desteğin üst sınırı
18 adam-ay işgücünü geçmeyecektir.

TÜBİTAK 1507 - TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı
Ar-Ge, bilimsel ve teknik bilgi birikimini artırmak amacıyla, sistematik bir temelde yürütülen yenilikçi
faaliyetler ve oluşan bilgi birikiminin yeni uygulamalarda (ürün, süreç) kullanımıdır. Yenilik ise, bir
fikri, geliştirilmiş, iyileştirilmiş ya da yeni ve satılabilir bir ürüne veya sürece dönüştürmeye yönelik bir
dizi bilimsel, teknolojik, mali ve ticari faaliyeti ifade eder.
1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı ile Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ)
ölçeğindeki kuruluşların teknoloji ve yenilik kapasitelerinin geliştirilerek daha rekabetçi olmaları,
sistematik proje yapabilmeleri, katma değeri yüksek ürün geliştirebilmeleri, kurumsal araştırma

Sayfa 4 / 12

TECHWISE (Semitec Yazılım ve Bilgi İşlemleri Sanayi Ticaret LTD. ŞTİ.

teknoloji geliştirme kültürüne sahip olmaları, ulusal ve uluslararası destek programlarında daha etkin
yer almaları hedeflenmektedir.
1507 KOBİ Ar-Ge Destek Programı çağrılı olarak yürütülmektedir. Sağlanan destek, hibe şeklindedir
(geri ödemesizdir).
Çağrı duyurusunda aksi belirtilmediği sürece projeler için konu sınırlaması yoktur. Tüm sektörlerden
ve tüm teknoloji alanlarındaki Ar-Ge projeleri için başvuru yapılabilir.
Proje destek süresi çağrı duyurusunda belirtilir ve Programın Uygulama Esasları gereği 18 ayı aşamaz.
Proje bütçesi en fazla 1.200.000 TL’dir. İkisi ortaklı olmak kaydıyla firmanın ilk 5 projesinin TÜBİTAK
tarafından desteklenmesi amaçlanmıştır.
TÜBİTAK 1501 - TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
Ar-Ge, bilimsel ve teknik bilgi birikimini artırmak amacıyla, sistematik bir temelde yürütülen yenilikçi
faaliyetler ve oluşan bilgi birikiminin yeni uygulamalarda (ürün, süreç) kullanımıdır. Yenilik ise, bir
fikri, geliştirilmiş, iyileştirilmiş ya da yeni ve satılabilir bir ürüne veya sürece dönüştürmeye yönelik bir
dizi bilimsel, teknolojik, mali ve ticari faaliyeti ifade eder.
1501 Sanayi Ar-Ge Destek Programı ile Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki
kuruluşların proje esaslı araştırma - teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi
hedeflenmektedir. 1501 Sanayi Ar-Ge Destek Programı çağrılı olarak yürütülmektedir. Sağlanan
destek hibe şeklindedir (geri ödemesizdir).
Çağrı duyurusunda aksi belirtilmediği sürece projeler için konu sınırlaması yoktur. Tüm sektörlerden
ve tüm teknoloji alanlarındaki Ar-Ge projeleri için başvuru yapılabilir.
Proje destek süresi çağrı duyurusunda belirtilir ve Programın Uygulama Esasları gereği 36 ayı aşamaz.
Projenin bütçe sınırı, sunulacak proje sayısı sınırı vb. diğer özel koşullar çağrı duyurularında belirtilir.
TÜBİTAK 1505 - Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı
Bu programla, üniversite, araştırma altyapısı, kamu araştırma merkez ve enstitülerindeki bilgi birikimi
ve teknolojinin, Türkiye’de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden
kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda, ürüne ya da sürece dönüştürülerek sanayiye aktarılması
yoluyla ticarileştirilmesine katkı sağlamak amaçlanmıştır. Programın uygulama esaslarında; Müşteri
Kuruluş olarak anılan özel sektör kuruluşu ve Yürütücü Kuruluş olarak anılan üniversite, araştırma
altyapısı ya da kamu araştırma merkez ve enstitüsü bir İşbirliği Sözleşmesi imzalayacaktır. Bu
sözleşme çerçevesinde Yürütücü Kuruluş tarafından yapılacak; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir
ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet
düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi projesi TÜBİTAK ve
Müşteri Kuruluş tarafından finanse edilecektir.
Müşteri kuruluşun KOBİ ölçeğinde olması durumunda destek kapsamına alınan proje bütçesinin %75'i
TÜBİTAK, kalan %25'i müşteri kuruluş tarafından karşılanır. Proje başvuru tarihinde müşteri kuruluşun
büyük ölçekli olması durumunda destek kapsamına alınan proje bütçesinin %60'ı TÜBİTAK, kalan
%40'ı müşteri kuruluş tarafından karşılanır. Proje bütçesinin TÜBİTAK tarafından karşılanacak
kısmı 1.000.000 TL (Bir Milyon Türk Lirası) ile sınırlıdır.

Sayfa 5 / 12

TECHWISE (Semitec Yazılım ve Bilgi İşlemleri Sanayi Ticaret LTD. ŞTİ.

2- Genel Olarak Proje Değerlendirme Süreci

TÜBİTAK Başvuru ve Değerlendirme Süreci Detayı

TÜBİTAK Ek Puan Kriterleri

Sayfa 6 / 12

TECHWISE (Semitec Yazılım ve Bilgi İşlemleri Sanayi Ticaret LTD. ŞTİ.

3- Ticarileşme İzleme Süreci

Ticarileşme İzleme Süreci Sonuçlarının Değerlendirilmesine İlişkin Yöntem

1501-TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı, 1505-Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek
Programı, 1507-TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı, 1509-TÜBİTAK Uluslararası Sanayi
Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı, 1511-TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme
ve Yenilik P. D. P.(Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı), Yenilik Destek Programı Uygulama
Esasları Yönergesi kapsamında ki projeler için Ticarileşme İzleme Sürecine ait nitel ve/veya nicel
sonuçların puanlanmasında aşağıdaki hususlar uygulanacaktır.
Ticarileşme izlemesine konu olan projeye ilişkin Ticarileşme Başarı Puanı (TBP) hesaplanacaktır.
Firmanın projelerinden aldığı son 5 yıldaki TBP’lerin ortalaması Firmanın Ticarileşme Başarı Puanı
(FTBP) olacaktır.

Sayfa 7 / 12

TECHWISE (Semitec Yazılım ve Bilgi İşlemleri Sanayi Ticaret LTD. ŞTİ.

Firmanın projesinin ticarileşme izlemesine başlanabilmesi için başarılı olarak tamamlanmış olması
gerekir. Firmanın başarılı olarak tamamlanmamış projelerinde “TİCARİLEŞME İZLENMİYOR” kararı
alınır ve projelere ilişkin Ticarileşme Başarı Puanı (TBP) hesaplanmaz. Dolayısıyla Firmanın
Ticarileşme Başarı Puanına (FTBP) ilişkin hesaplamalara bu projeler dahil edilmez.
Firmanın Ticarileşme İzlemesine konu olan projesinde süreç aşağıdaki şekilde
yürütülecektir;
 Ticarileşme İzleyicisi ilgili teknoloji gruplarınca belirlenir;
Projenin Ticarileşme izleyicisi projenin destek sürecinde görev alan teknik izleyicilerden olabileceği
gibi, yeni bir ticarileşme izleyicisi de olabilir. İstendiğinde birden fazla Ticarileşme İzleyicisi
görevlendirilebilir. Birden fazla Ticarileşme izleyicisinin olduğu projelerde, izleyicilerin kararları
birbirinden farklı ise son kararı GYK verir. Gerektiğinde GYK ticarileşme izleyicisini değiştirebilir.
 Projenin destek süresinin son döneminde firma tarafından proje sonuç raporuyla birlikte
Ticarileşme Planı (TP) sunulur, değerlendirme aşağıdaki tabloya göre yapılır;

Ticarileşme Planın (TP) Değerlendirilmesi

Projenin Son Döneminde
Firma tarafından;

Ticarileşme İzleyicisi görevlendirilir ve Ticarileşme İzleyici Raporu
(TIR) alınır. Ticarileşme izleyicisi raporunda;

Projenin destek süresinde
ticarileşme
gerçekleşmemiş ise
Sadece Ticarileşme Planı
(TP) sunulur.

Ticarileşme izleyicisi raporunda; İzleme sürecinin devam
ettirilmesini ve TR alınmasını uygun bulur ise; Projede
“TİCARİLEŞME İZLEMESİ SÜRÜYOR” kararı alınır firmanın aksi bir
talebi olmadığı sürece firmadan birinci yılın sonunda (TR1),
üçüncü yılın sonunda (TR2) ve beşinci yılın sonunda (TR3)
Ticarileşme Raporu alınır.

Projenin destek süresinde
ticarileşme gerçekleşmiş
ise Ticarileşme Planı (TP)
ve ekinde destek
süresinde yapılan
ticarileşme çalışmalarını,
kazanımlarını içeren
Ticarileşme Raporu
(TR) sunulur.

Ticarileşme izleyicisi raporunda; İzleme sürecinin devam
ettirilmesini ve TR alınmasını uygun bulmaz ise; ilgili Teknoloji
Grup Yürütme Kurulunda (GYK); TP ve ekleri ile TIR
değerlendirilir ve aşağıdaki kararlardan biri alınır;
a) ilgili Teknoloji Grup Yürütme Kurulu TP’yi yeterli bulmaz
ise Projede “TİCARİLEŞME İZLEMESİ BAŞARISIZ” kararı
alınır TR istenmez ve izleme süreci sonlandırılır,
Ticarileşme Başarı Puanı sıfırdır.
b) Tek seferlik satış gerçekleşmiş olan projeler için TP
ekinde TR’de sunulması beklenmektedir. ilgili Teknoloji
Grup Yürütme Kurulu TP’yi yeterli bulur ise Projede
“TİCARİLEŞME İZLEMESİ BAŞARILI” kararı alınabilir, bu
durumda 1. Yıl, 3. Yıl ve 5. Yıl TR’leri istenmez ve izleme
süreci sonlandırılır, projeye ilişkin Ticarileşme Başarı
Puanı verilir.
c) İlgili Teknoloji Grup Yürütme Kurulu TP’yi yeterli bulur
ise Ticarileşme izleyicisinin olumlu görüşü alınmak
kaydıyla, projede “TİCARİLEŞME İZLEMESİ SÜRÜYOR”
kararı alınır ve TR’ları alınmaya devam edilir.
d) İlgili Teknoloji Grup Yürütme Kurulu firmadan İLAVE

Ticarileşme Planı sunulmaz
ise; son döneme ilişkin ön
değerlendirme
TAMAMLANMAZ
Firmadan yazı ile
Ticarileşme Planını
göndermesi istenir.

Sayfa 8 / 12

TECHWISE (Semitec Yazılım ve Bilgi İşlemleri Sanayi Ticaret LTD. ŞTİ.
BİLGİ talep edebilir, alınan ek bilgi gerektiğinde
Ticarileşme İzleyicisi görüşü alınarak tekrar görüşülür
(a) veya (b) veya
(c) ye karar verilir.
e) İlgili Teknoloji Grup Yürütme Kurulu firmadan TP’de
REVİZYON talep edebilir, revizyon sonrası TP için
gerektiğinde Ticarileşme İzleyicisi görüşü alınarak tekrar
görüşülür (a) veya (b) veya (c) ye karar verilir.
Projenin Ticarileşme İzleme Süresince firma tarafından Ticarileşme Raporları (TR) sunulur,
değerlendirme aşağıdaki tabloya göre yapılır;

Ticarileşme Raporlarının (TR) Değerlendirilmesi

TR’nin gönderilmesi halinde; Ticarileşme İzleyicisi görevlendirilir ve Ticarileşme İzleyici Raporu
(TIR) alınır. Ticarileşme izleyicisi raporunda;
Ticarileşme izleyicisi raporunda; TR alınmasının devamını uygun bulur ise ve firmanın aksi bir
talebi olmadığı sürece firmadan Ticarileşme Raporu alınır, ilgili Ticarileşme Dönemi için
“TİCARİLEŞME İZLEMESİ SÜRÜYOR” kararı alınır, Ticarileşme Başarı Puanı verilir, izleme süreci
devam eder. Projenin son ticarileşme döneminde ise “TİCARİLEŞME İZLEMESİ BAŞARILI” kararı
alınır, Ticarileşme Başarı Puanı verilir, başka TR istenmez ve izleme süreci sonlandırılır.
Ticarileşme izleyicisi raporunda; TR alınmasını uygun bulmaz ise ilgili alan Grup Yürütme
Kurulunca TR ve TIR değerlendirilir ve aşağıdaki kararlardan biri alınır;
a) İlgili Teknoloji Grup Yürütme Kurulu, TR’yi yeterli bulmaz ise Projede
“TİCARİLEŞME İZLEMESİ BAŞARISIZ” kararı alınır, başka TR istenmez ve izleme
süreci sonlandırılır, Ticarileşme Başarı Puanı sıfırdır.
b) İlgili Teknoloji Grup Yürütme Kurulu TR’yi yeterli bulur ise Ticarileşme izleyicisinin
olumlu görüşü alınmak kaydıyla, projede “TİCARİLEŞME İZLEMESİ SÜRÜYOR” kararı
alınır ve TR’leri alınmaya devam edilir. Ticarileşme Başarı Puanı verilir.
c) İlgili Teknoloji Grup Yürütme Kurulu TR’yi yeterli bulur ise Projede “TİCARİLEŞME
İZLEMESİ BAŞARILI” kararı alınır, başka TR istenmez ve izleme süreci sonlandırılır,
Ticarileşme Başarı Puanı verilir.
d) İlgili Teknoloji Grup Yürütme Kurulu firmadan İLAVE BİLGİ talep edebilir, alınan ek bilgi
gerektiğinde Ticarileşme İzleyicisi görüşü alınarak tekrar görüşülür (a) veya (b) veya (c)
ye karar verilir.
e) İlgili Teknoloji Grup Yürütme Kurulu firmadan TR’de REVİZYON talep edebilir, revizyon
sonrası TR için gerektiğinde Ticarileşme İzleyicisi görüşü alınarak tekrar görüşülür (a)
veya
(b) veya (c) ye karar verilir.
TR’nin gönderilmemesi halinde; Firmadan Ticarileşme Raporunu göndermesi ve/veya
göndermeme gerekçesini içeren bilgi yazısı istenir;
TR ya da Bilgi yazısı alınamaması halinde; ilgili Teknoloji Grup Yürütme Kurulunca “TİCARİLEŞME
İZLEMESİ BAŞARISIZ” kararı alınır, başka TR istenmez ve izleme süreci sonlandırılır. Bu durumda
ilgili proje için TBP’nı -12,5 olur.
TR yerine sadece Bilgi yazısı alınması halinde; Ticarileşme izleyicisinin görüşü alınarak ilgili
Teknoloji Grup Yürütme Kurulunca (a) veya (b) veya (c) ye karar verilir.
Firma Taleplerinin ve İtirazlarının değerlendirmesi aşağıdaki tabloya göre yapılır;

Firma Taleplerinin ve İtirazlarının

Sayfa 9 / 12

TECHWISE (Semitec Yazılım ve Bilgi İşlemleri Sanayi Ticaret LTD. ŞTİ.

değerlendirmesi
Talep ve İtiraz Değerlendirme Yöntemi
Firmanın Ticarileşme
Planında
(TP)
Ticarileşme
İzleme Sürecinin
Başlatılmamasını ve 1.,
3. ve 5. Yıl Ticarileşme
Raporlarını
sunmamayı talep
etmesi halinde

İlgili Teknoloji Grup Yürütme Kurulunca;
a) TALEP UYGUN BULUNUR; “TİCARİLEŞME İZLEMESİ BAŞARILI”
kararı alınır TR istenmez ve izleme süreci sonlandırılır,
Ticarileşme Başarı Puanı verilir.
b) TALEP UYGUN BULUNMAZ; Projede “TİCARİLEŞME İZLEMESİ
BAŞARISIZ” kararı alınır TR istenmez ve izleme süreci sonlandırılır,
Ticarileşme Başarı Puanı sıfırdır.

Firmanın Ticarileşme
Raporunda (TR)
Ticarileşme İzleme
Sürecinin Erken
Sonlandırılmasını ve
Ticarileşme Raporlarını
sunmamayı talep
etmesi halinde

İlgili Teknoloji Grup Yürütme Kurulunca;
a) TALEP UYGUN BULUNUR; Projede “TİCARİLEŞME İZLEMESİ
BAŞARILI” kararı alınır, başka TR istenmez ve izleme süreci
sonlandırılır, Ticarileşme Başarı Puanı verilir.
b) TALEP UYGUN BULUNMAZ Projede “TİCARİLEŞME İZLEMESİ
BAŞARISIZ” kararı alınır, başka TR istenmez ve izleme süreci
sonlandırılır, Ticarileşme Başarı Puanı sıfırdır.

Firmanın Ticarileşme
Planını/Raporunu
Revize etmeyi talep
etmesi halinde

İlgili Teknoloji Grup Yürütme Kurulunca;
a) TALEP UYGUN BULUNUR; Ticarileşme Planı/Raporu Revizyona
açılır.
Revizyon GYK tarafından gerektiğinde ticarileşme izleyicinin görüşü
alınarak değerlendirilir.
1. Revizyon onaylanır.
2. Revizyon onaylanmaz.
b) TALEP UYGUN BULUNMAZ; Ticarileşme Planı/Raporu Revizyona
açılmaz.

Firmanın Ticarileşme
İzleyicisine itiraz
etmesi halinde

Projenin destek sürecinde görev yapan izleyici için uygulanan usul
ve yöntemler kullanılacaktır. Yeni Ticarileşme izleyicisinin
belirlenmesi gerekmesi halinde ilgili Teknoloji Grup Yürütme
Kurulunca belirlenir.

Firmanın Ticarileşme
İzleme Süresinde
alınan kararlara ilişkin
herhangi bir itirazının
olması
halinde

İlgili Teknoloji Grup Yürütme Kurulunca itiraz değerlendirilir.

NOT: İlgili Teknoloji Grup Yürütme Kurulunca; gerekli görülmesi halinde firmadan ve
ticarileşme izleyicisinden ilave bilgi, ek görüş ve raporlarında revizyon istenebilir.

İSTİSNA DURUMLAR
1
Projede yurt içi satış veya yurt dışı satış olmaması durumunda; projedeki Ar-Ge
yoğun faaliyetler ve getirilen yenilikler nedeniyle ticarileşmenin sağlanamadığına GYK
tarafından karar verilir,
olumlu olanlara 12,5 puan verilir.
“Ticarileşme İzlemesi Sürüyor” kararında olan projelerde henüz hiç TR alınmamışsa o

Sayfa 10 / 12

TECHWISE (Semitec Yazılım ve Bilgi İşlemleri Sanayi Ticaret LTD. ŞTİ.

2 proje
FTBP’ye dahil edilmez.
3
Firmaya herhangi bir kaynaktan (yerli/yabancı yatırımcı, melek yatırımcı, girişim
sermayesi fonu vb.) yatırım yapıldı ise projenin ilgili Ticarileşme dönemine ilişkin
TBP’nı 100 Puan olur.
4
Firmanın Ticarileşme İzlemesine konu olan son üç projesi üst üste “TİCARİLEŞME
İZLEMESİ BAŞARISIZ” olarak sonuçlanırsa, başarısız olarak sonuçlanan üçüncü
projesinin Ticarileşme Başarı
Puanı (-12,5) puan olacaktır.
5 Yurt içi ve Yurt dışı satışın destek tutarına oranları her biri ayrı ayrı 1’den küçük olup
toplamda ise 1’den büyük olan projelerde satış puanı olarak tek bir puan verilir (12,5
puan)
KRİTER DETAYI TABLOSU
YURT İÇİ SATIŞ Geliştirilmiş ürünün yurt içi satışı var ise
YURT DIŞI SATIŞ Geliştirilmiş ürünün yurt dışı satışı var ise
MALİYET DEĞİŞİMİ Geliştirilmiş üründen kaynaklı firmanın toplam maliyet yapısında

(sabit maliyet, değişken maliyet) değişim var ise

FİRMA
KAYNAKLARINDAKİ
DEĞİŞİM

Toplam personel sayısında, Ar-Ge personeli sayısında ve Ar-Ge
harcamalarının yurtiçi ve yurtdışı satışlarının toplamına oranında artış
var ise

DİĞER ÇIKTILAR VE
KAZANIMLAR

Ürüne/sürece ait firmanın varsa fikri haklarla ilgili yapmış olduğu
başvuru/tescil ve/veya lisans gelirleri var ise
Firmada kapasite artışı (örneğin; yeni hat kurulumu, tezgah alımı,
tesis&altyapı kurulumu vb.) var ise ya da projeden kaynaklı ilave yeni
ürün/hizmet /süreç geliştirildi ise, yeni projeler başlatıldı ise

4- Proje Değerlendirme Ölçütleri
Projeler aşağıdaki üç boyut altında değerlendirilir:
i. Projenin endüstriyel Ar-Ge içeriği, teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü
ii. Proje planı ve kuruluşun altyapısının uygunluğu
iii. Proje çıktılarının ekonomik yarara ve ulusal kazanıma dönüşebilirliği
Kurul değerlendirme eşik değeri 100 üzerinden 55 olacaktır.
Aşağıdaki kritik tespitlerin yapılması durumunda ilgili Grup Yürütme Kurulu tarafından projenin
teknolojik yeterlilik değerlendirmesine alınmaksızın (hakem değerlendirme süreci başlatılmaksızın)
desteklenmemesi önerilebilir. Hakem değerlendirmesi sonrasında projenin değerlendirme puanı,
yukarıda belirtilen eşik değerden yüksek olsa dahi ilgili Grup Yürütme
Kurulu aşağıda belirtilen kritik tespitlere göre projenin desteklenmemesini önerebilir.
Kritik tespit 1. Projedeki tüm Ar-Ge faaliyetleri proje başvurusundan önce kuruluş tarafından
tamamlanmış olup, kuruluşun çözmesi gereken teknik/teknolojik bir problem bulunmamaktadır.

Sayfa 11 / 12

TECHWISE (Semitec Yazılım ve Bilgi İşlemleri Sanayi Ticaret LTD. ŞTİ.

Kritik tespit 2. Kuruluşun Ar-Ge çalışmalarına katkısı yoktur. Projedeki Ar-Ge çalışmaları hizmet alınan
kurum/kuruluş tarafından yapılacaktır.
Kritik tespit 3. Proje çıktısının, teknik/teknolojik/yasal/hukuki açıdan yapılabilme, kullanılabilme veya
endüstriyel uygulamaya dönüşme olasılığı yoktur.
Kritik tespit 4. Proje endüstriyel Ar-Ge içermeyen ve sadece üretim/laboratuvar altyapısı oluşturmaya
yönelik yatırım amaçlı bir projedir.
Kritik tespit 5. Kuruluşta, proje konusu ile ilgili en az lisans derecesine sahip herhangi bir proje
personeli yoktur.
Kritik tespit 6. Proje önerisi çağrıya uygun değildir.
Kritik tespit 7. Proje önerisi daha önce TÜBİTAK Destek Programlarına sunulmuş ve reddedilmiştir.
Daha önce sunulmuş olan projenin ret gerekçelerine yönelik değişiklik yapılmadan proje tekrar
sunulmuştur.
Kritik tespit 8. Proje önerisinde sunulan bilgiler projenin değerlendirilebilmesi için yetersizdir, kısıtlı
düzeyde bilgi sunulmuştur.
Kritik tespit 9. Projede gerçekleştirilecek Ar-Ge faaliyetleri ile sunulan gider kalemleri nitelik
ve nicelik olarak uyumlu değildir, gerçekçi bir bütçe planlaması yapılmamıştır. Bütçe kalemlerinin
büyük çoğunluğu Ar-Ge çalışmalarına katkısı olmayan gereksiz ve fazla taleplerden oluşmaktadır.
5- Yenilik Zinciri: Bilimden Ticarileştirmeye THS Ayrımı

Sayfa 12 / 12

TECHWISE (Semitec Yazılım ve Bilgi İşlemleri Sanayi Ticaret LTD. ŞTİ.

6- Süreç
Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran
Ön AR-GE
Başlangıcı
Data Değerleme
Ön Fizibilite
Sözleşme

Uygulama yol
haritasının
belirlenmesi
Proje yazım
süreci başlangıcı
Ön prototip
geliştirme

Proje yazımı
Ön prototip
geliştirme

Proje yazımı
Ön prototip
deneyleri

Proje yazımı ve
teslimi
Ön prototip
sonuçlarının saha
uygulaması

Projenin red olması veya kabul olması durumunda senaryo değişkenlik göstereceğinden ek planlama
duruma göre gerçekleştirilecektir.
7- Fikri Sınai Haklar
Projeyi gerçekleştiren tarafların Fikri Mülkiyet Hak Sahipliği Protokolü imzalayarak, bu çerçevede
hareket etmesi esastır. Bu noktada yine bu protokol çerçevesinde lisanslama prosedürleri
geliştirilmesi gerekmektedir.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner22